Systemisk Coaching

VARFÖR SYSTEMISK COACHING ?

Coacha handlar om att på ett erkännande sätt ge fokuspersonen uppmärksamhet och föra samtalet utifrån fokuspersonens logik och förförståelse. En systemisk coach stöttar fokuspersonen ( klienten) att få nya perspektiv på sin självförståelse och självuppfattning genom att betrakta sig själv i en kontext, ett organisatorisk eller socialt sammanhang. Systemisk coaching handlar inte så mycket om självförverkligande utan mer om att betrakta de olika sammanhang och relationer fokuspersonen ingår i och bli mer medveten om hur sammanhanget eller relationen stimulerar respektive försvårar olika beteendemönster.

Syftet med coachingen är ju oftast att fokuspersonen söker handlingsalternativ till dilemman eller att identifiera sina utvecklingsvägar eller mål.  Systemisk coaching tar fortfarande sin utgångspunkt i hela människan, då man alltid bär med sig sin personlighet in i de olika sammanhangen.  Även förståelse för den egna identiteten finns med i processen.
Den systemiska coachingen samskapas mellan fokuspersonen och coachen utifrån den kontext som man bestämt.  Olika metoder, modeller och tekniker används beroende på vad som är aktuellt för att skapa rörelse i rätt riktning.  En slags medveten kommunikation för att både störa och inspirera.

Systemisk coaching är en hjälpinriktad samtalsform där fokuspersonens förhållningssätt till sin utmaning är det centrala. Som coach stöttar och inspirerar jag fokuspersonen att reflektera över egna och andras erfarenheter samt genom lyssnande, avbrytande, reflektionsskapande frågor, spegling  m m skapar möjligheter att se nya och ibland helt dolda handlingsalternativ eller förhållningssätt.

Organisering, struktur och observatörsperspektiv är centralt inom  systemteori liksom begrepp som multiversum och avpassade störningar.

Systemisk coaching bygger på systemteori.